Obsah

Odpadové hospodářství

 

Odpadové hospodářství obce upravuje 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Záchlumí více zde

  • Obecně závazná vyhláška č. 8/2014, o poplatku za komunální odpad více zde...

 

Obec Záchlumí je členem Sdružení pro provozování skládky Černošín (SOČ), které je vlastníkem skládky Černošín a firmy EKODEPON s.r.o. (více informací).
Firma EKODEPON zajišťuje odpadové hospodářství členským obcím, tedy i obci Záchlumí a rovněž je provozovatelem Sběrného dvora odpadů (SDO).


SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ ZÁCHLUMÍ

Slouží bezplatně občanům a obyvatelům obce Záchlumí, kteří zde platí poplatek za komunální odpad v souladu s platnou vyhláškou.
SDO není určen pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele! Informace pro postup těchto subjektů detailně popisuje tato PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE K ZÁKLADNÍM POVINNOSTEM PŘI NAKLÁDÁDNÍ S ODPADY .

 

Provozní doba:

PONDĚLÍ  15.00 - 17.00
ČTVRTEK  15.00 - 17.00

Pozn.: Ve svátky zavřeno!

 

Osoba pověřená provozem:  Josef Sobotník, Jaroslava Sobotníková


V SDO je umístěný kontejner pro velkoobjemový odpad (nikoli pro komunální odpad, který se z důvodu kapacity nevejde do popelnic). Dále jsou zde kontejnery pro tříděný odpad. V SDO se odevzdává odpad nebezpečný a rovněž elektrospotřebiče. Nově jsou umístěny kontejnery na bioodpad.
 

Firmy spolupracující s obcí
v odpadovém hospodářství

ASEKOL s.r.o. - nezisková hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení zajišťuje systém zpětného odběru elektrozařízení (malá elektronika -televizory, počítače, spotřební elektronika, kancelářská a telekomunikační technika,...).

EKOLAMP s.r.o. - zajišťuje zpětný odběr použitých světelných zdrojů z domácností (svítidla, lampy, žárovky, zářivky,...).

ELEKTROWIN s.r.o. - zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení typu 1,2 a 6. Sem patří zejména mrazničky, chladničky a chladicí zařízení, pračky, sporáky,, elektrická topidla, vysavače, žehličky, pily, apod.

O roztřídění do jednotlivých kontejnerů podle kategorií se stará obsluha sběrného dvora.

EKO-KOM s.r.o. - zajišťuje zpětný odběr a další využití odpadů z obalů. Jedná se o systém třídění obalů na papír, plast a sklo (v možném dalším členění). Více informacích najdete na stránkách společnosti.


EKODEPON s.r.o. - Zisková společnost ve vlastnictví Sdružení obcí pro provozování skládky Černošín, která se stará o odpadové hospodářství Záchlumí (členské obce), vyváží komunální odpad, tříděný odpad a provozuje a stará se o SDO.

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Obec v souladu s platnou vyhláškou zajišťuje třídění odpadů pro své občany nejen prostřednictví SDO. Na území obce se momenátlně nachází 7 stanovišť s kontejnery na třídění odpadů. Třídíme plasty, papír, sklo a sklo bílé. Celkem v obci máme:

na PLAST:

  • 9 nádob á 1100 l
  • 1 nádobu á 3200 l

na PAPÍR:

  • 6 nádob á 1100 l
  • 1 nádobu á 3200 l

na SKLO:

  • 3 nádoby á 1500 l
  • 3 nádoby á 2500 l

 

Více informací o podmínkách třídění najdete na stránkách projektu JAK TŘÍDIT .